/*Corregir cadenas texto no traducidas*/

FORMACIÓ

En matèria de formació, GASTERRA col·labora amb la Facultat de Ciències en el
desenvolupament del Grau de Gastronomia i Arts Culinàries de la Universitat d’Alacant. El programa formatiu de GASTERRA contempla activitats de postgrau i formació contínua, premis i beques per a treballs de fi de grau i màster relacionats amb la gastronomia i la cultura alimentària mediterrània.

A més, des de GASTERRA s’impulsen accions educatives i de divulgació (incloent-hi jornades, seminaris, etc.) que promoguen hàbits alimentaris basats en les tradicions culinàries i gastronòmiques.

MÀSTER D'ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA

Títol propi de la Universitat d’Alacant. El títol de màster està compost pel títol d’expert, especialista i treball final de màster.

Descobreix algunes experiències dels alumnes del màster

Els alumnes del màster tenen al seu abast la possibilitat d’aprendre d’una ampla representació dels millors cuiners de la província d’Alacant.

MÀSTER D'ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA

Títol propi de la Universitat d’Alacant. El títol de màster està compost pel títol d’expert, especialista i treball final de màster.

Descobreix algunes experiències dels alumnes del màster

Els alumnes del màster tenen al seu abast la possibilitat d’aprendre d’una ampla representació dels millors cuiners de la província d’Alacant.

ACTIVITATS DE FORMACIÓ DE LA CÀTEDRA CARMENCITA

La “Càtedra Carmencita d’Estudis del Sabor Gastronòmic” forma part de les càtedres institucionals de la Universitat d’Alacant i va iniciar les seues activitats al novembre de 2017.

ACTIVITATS DE FORMACIÓ DE LA CÀTEDRA CARMENCITA

La “Càtedra Carmencita d’Estudis del Sabor Gastronòmic” forma part de les càtedres institucionals de la Universitat d’Alacant i va iniciar les seues activitats al novembre de 2017.

ACTIVITATS DE FORMACIÓ DE LA CÀTEDRA CARMENCITA

La “Càtedra Carmencita d’Estudis del Sabor Gastronòmic” forma part de les càtedres institucionals de la Universitat d’Alacant i va iniciar les seues activitats al novembre de 2017.

ACTIVITATS DE FORMACIÓ DE LA CÀTEDRA CARMENCITA

La “Càtedra Carmencita d’Estudis del Sabor Gastronòmic” forma part de les càtedres institucionals de la Universitat d’Alacant i va iniciar les seues activitats al novembre de 2017.

ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES

Juntament amb la formació reglada de postgrau (especialista, expert o màster), des de GASTERRA s’impulsa o es col·labora amb iniciatives de caràcter formatiu relacionades amb l’àmbit de la gastronomia i la cultura alimentària mediterrània, que reuneixen el format de cursos, jornades, simposis, conferències, etc.

 

GRAUS

FORMACIÓ EN CURS

Des d’una perspectiva social, la gastronomia incideix en els hàbits alimentaris i en la cultura dels països, i per això representa un important paper estratègic en el seu desenvolupament econòmic i social. Per això, l’àmbit gastronòmic cal considerar-lo per la seua influència en l’economia espanyola i la seua contribució al PIB, ja que ha contribuït i contribueix a crear una imatge de país que afavoreix la comercialització internacional i l’impuls del sector turístic.

Des d’un punt de vista científic, cal assenyalar que l’àmbit de la Gastronomia és multidisciplinari. Abasta un ampli conjunt d’àrees de coneixement, entre les quals es troben, també, els processos agroalimentaris i els condicionants econòmics, científics, culturals, tècnics i socials de la nutrició.

El potencial de recerca i de generació de coneixement en aquestes diferents àrees és enorme: introducció d’aliments nous, l’educació i els hàbits alimentaris saludables, la responsabilitat social alimentària, les tendències alimentàries, la innovació en la gestió de les empreses del sector, el desenvolupament de tecnologies associades o l’elaboració, conservació i presentació d’aliments.

Els estudis de gastronomia es poden veure com una formació generalista que impulse l’inici de la vida laboral tant en l’àmbit empresarial com comercial, i que derive en una formació posterior molt més especialitzada.

Grau de nutrició humana i dietètica

Facultat de Ciències de la Salut

FORMACIÓ EN CURS

Els objectius que es recullen en l’ordre ministerial que regula la titulació Ordre CIN/730/2009, de 18 de març, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió de dietista- nutricionista són:

Valors professionals, actituds i comportaments:

 • Reconéixer els elements essencials de la professió del dietista-nutricionista, incloent-hi els principis ètics, les responsabilitats legals i l’exercici de la professió, aplicant el principi de justícia social a la pràctica professional i desenvolupant-la amb respecte a les persones i als hàbits, les creences i les cultures que els són propis.
 • Desenvolupar la professió amb respecte a altres professionals de la salut, adquirint habilitats per a treballar en equip.
 • Reconéixer la necessitat de mantindre i actualitzar la competència professional, atorgant especial importància a l’aprenentatge —de manera autònoma i continuada— de nous coneixements, productes i tècniques en nutrició i alimentació, així com a la motivació per la qualitat.
 • Conéixer els límits de la professió i les seues competències, identificant quan és necessari un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.

Habilitats de comunicació i de maneig de la informació:

 • Comunicar-se de manera efectiva, tant de forma oral com escrita, amb les persones, els professionals de la salut o la indústria i els mitjans de comunicació, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialment les relacionades amb nutrició i hàbits de vida.
 • Conéixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d’informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.
 • Tindre la capacitat d’elaborar informes i omplir registres relatius a la intervenció professional del dietista-nutricionista.

Conéixer i aplicar les ciències dels aliments:

 • Identificar i classificar els aliments i productes alimentaris. Saber analitzar i determinar-ne la composició, les propietats, el valor nutritiu, la biodisponibilitat dels nutrients, les característiques organolèptiques i les modificacions que pateixen com a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris.
 • Conéixer els processos bàsics en l’elaboració, la transformació i la conservació dels aliments d’origen animal i vegetal.
 • Elaborar, interpretar i manejar les taules i les bases de dades de composició d’aliments.
 • Conéixer la microbiologia, parasitologia i toxicologia dels aliments.

Conéixer i aplicar les ciències de la nutrició i de la salut:

 • Conéixer els nutrients, la seua funció en l’organisme, la seua biodisponibilitat, les necessitats i recomanacions, i les bases de l’equilibri energètic i nutricional.
 • Integrar i avaluar la relació entre l’alimentació i la nutrició en estat de salut i en situacions patològiques.
 • Aplicar els coneixements científics de la fisiologia, la fisiopatologia, la nutrició i l’alimentació a la planificació i el consell dietètic en persones i col·lectivitats tant sanes com malaltes al llarg del cicle vital.
 • Dissenyar i dur a terme protocols d’avaluació de l’estat nutricional, identificant els factors de risc nutricional.
 • Interpretar el diagnòstic nutricional, avaluar els aspectes nutricionals d’una història clínica i realitzar el pla d’actuació dietètica.
 • Conéixer l’estructura dels serveis d’alimentació i les unitats d’alimentació i nutrició hospitalària, identificant i desenvolupant les funcions del dietista-nutricionista dins de l’equip multidisciplinari.
 • Intervindre en l’organització, la gestió i la implementació de les diferents modalitats d’alimentació i suport nutricional hospitalari, i del tractament dieteticonutricional ambulatori.

Conéixer els fonaments de la salut pública i la nutrició comunitària:

 • Conéixer les organitzacions de salut, nacionals i internacionals, així com els diferents sistemes de salut, reconeixent-hi el paper del dietista-nutricionista.
 • Conéixer i intervindre en el disseny, la realització i la validació d’estudis epidemiològics nutricionals, així com participar en la planificació, l’anàlisi i l’avaluació de programes d’intervenció en alimentació i nutrició en diferents àmbits.
 • Ser capaç de participar en activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida, portant a terme l’educació alimentària-nutricional de la població.
 • Col·laborar en la planificació i el desenvolupament de polítiques en matèria d’alimentació, nutrició i seguretat alimentària basades en les necessitats de la població i la protecció de la salut.

Adquirir capacitat de gestió i assessoria legal i científica:

 • Assessorar en el desenvolupament, la comercialització, l’etiquetatge, la comunicació i el màrqueting dels productes alimentaris d’acord amb les necessitats socials, els coneixements científics i la legislació vigent.
 • Interpretar els informes i els expedients administratius en relació a un producte alimentari i els ingredients.

Adquirir capacitat per a gestionar la qualitat i la restauració col·lectiva:

 • Participar en la gestió, l’organització i el desenvolupament dels serveis d’alimentació.
 • Elaborar, controlar i cooperar en la planificació de menús i dietes adaptats a les característiques del col·lectiu a què van destinats.
  Intervindre en qualitat i seguretat alimentària dels productes, instal·lacions i processos.
 • Proporcionar la formació higienicosanitària i dieteticonutricional adequada al personal implicat en el servei de restauració.

Desenvolupar capacitat d’anàlisi crítica i recerca: 

 • Adquirir la formació bàsica per a l’activitat investigadora, sent capaços de formular hipòtesis, recollir i interpretar la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic i comprenent la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional.

MÀSTERS

FORMACIÓ EN CURS

El Màster d’Arrossos i Alta Cuina Mediterrània s’imparteix a la Universitat d’Alacant i al Centre de Gastronomia del Mediterrani (GASTERRA), en aliança col·laboradora entre l’Agència Valenciana de Turisme i Dénia, la qual està declarada Ciutat Creativa de la Gastronomia per la UNESCO a més de ser un espai que concentra un elevat nombre de restaurants de reconegut prestigi internacional.
El model educatiu que fa servir el Màster d’Arrossos i Alta Cuina Mediterrània és una oportunitat d’aprenentatge única per a qualificar-te en un camp demanat professionalment, amb una formació dissenyada a mida i especialitzada.
El Màster compta amb professorat d’altíssim nivell que treballen en investigació, desenvolupament i innovació, com també un centenar de professionals de referència amb els que és possible submergir-se en el món de l’arrossos tradicionals, contemporanis i Internacionals.
Aquest Màster està dirigit a:

– Persones titulades en Hostaleria o Gastronomia.
– Xefs amb certificat de professionalitat nivell 2 o superior.
– Cicles formatius de formació professional de grau mitja o superior.
– Cuiners amb experiència professional.
-Persones amb titulació universitària.

+INFO

Màster en nutrició i alimentació

Facultat de Ciències de la Salut

FORMACIÓ EN CURS

El Màster Universitari en Nutrició i Alimentació de la Universitat d’Alacant té com a finalitat proporcionar una capacitació específica per a desenvolupar de forma eficaç activitats en diferents àrees relacionades amb l’alimentació i la nutrició, tant en l’àmbit professional com en l’investigador, desenvolupant els objectius específics següents:

Dotar a l’alumnat la formació especialitzada necessària per a poder desenvolupar una activitat investigadora i/o acadèmica en l’àmbit de l’alimentació i la salut. Formar professionals capaços d’integrar-se en un equip multidisciplinari, amb esperit crític per a la recerca bibliogràfica, l’anàlisi estadística dels resultats i el desenvolupament de projectes, programes i estratègies d’intervenció, així com l’aplicació de noves tecnologies.

Promoure una formació per a desenvolupar aptituds crítiques en l’aplicació de l’mètode científic. Perfeccionar els coneixements de l’alumnat perquè amplie les seues possibilitats de treball en el camp de la recerca, així com en empreses, assessories, universitats, laboratoris i centres de recerca relacionats amb l’alimentació i la salut.

Formar professionals capaços de desenvolupar el conjunt d’activitats vinculades a la salut pública que, dins el marc de la nutrició aplicada i la promoció de la salut, es desenvolupen amb un enfocament participatiu en la comunitat.

EXPERTS

FORMACIÓ EN CURS

Impulsat pel Laboratori de Cuina de l’Institut Valencià de Tecnologies Turístiques i amb el suport de l’Institut Universitari d’Investigacions Turístiques de la Universitat d’Alacant, el Curs (Expert) de Cuina Tecnològica, es planteja sota un prisma tecnològic que té com a finalitat perfeccionar professionals de la restauració i inserir en el món laboral cuiners i cuineres amb un major rigor científic i coneixement en els mètodes de gestió.

Amb aquest curs es pretén:

 • Dotar l’alumnat amb les aptituds necessàries per a llocs de comandament superior en l’àmbit de la restauració, tant d’iniciativa privada com pública.
 • Conéixer, experimentar i dominar les tècniques de laboratori de cuina des del rigor científic.
 • Aplicar i supervisar l’execució de tot tipus de tècniques de manipulació, conservació i regeneració d’aliments.
 • Desenvolupar i supervisar processos de preparació i presentació d’elaboracions culinàries bàsiques, complexes i de múltiples aplicacions.
 • Formar en el disseny i la gestió d’ofertes gastronòmiques innovadores.

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

DNA Fòrum. Cuinant una terra. Llaurant un futur.

Con certificado de la Universidad de Alicante

FORMACIÓ JA FETA
FORMACIÓ JA FETA

JORNADES ORGANITZADES PER GASTERRA

LA SALUT ALIMENTARIA DELS MÉS MENUTS

LA SALUT ALIMENTARIA DELS MÉS MENUTS La "II Jornada de gastronomia i nutrició: diàleg entre dietistes- nutricionistes i cuiners" organitzada per GASTERRA, analitzarà a través de taules rodones i ponències, la importància d'una correcta alimentació en els menjadors...

read more
Gastronomia en persones Institucionalitzades.

Gastronomia en persones Institucionalitzades.

Gastronomia en persones Institucionalitzades. Una altra alimentació és possible L'objectiu d'aquestes jornades és donar a conèixer: Els principals reptes que afronta el sector de la dependència pel que fa a les persones que viuen en residències de majors i les...

read more
UA en el II Congrés Alacant Gastronòmica.

UA en el II Congrés Alacant Gastronòmica.

UA en el II Congrés Alacant Gastronòmica. L'espai Tallers Didàctics, en el II Congrés Alacant Gastronòmica que se celebrarà en IFA, acollirà un bon nombre d'activitats encaminades a divulgar les qualitats dels productes alacantins i la seva manera de cuinar-los per a...

read more
JORNADES GERONTOLOGIA 2018.

JORNADES GERONTOLOGIA 2018.

JORNADES GERONTOLOGIA. El curs GERONTOLOGIA 2018 va tenir lloc els dies 14 i 15 de novembre de 16 a 20h. En línia amb les activitats d'assistència a la dependència que la Seu de la Universitat d'Alacant a Dénia realitzava durant el curs 2017-2018, aquest curs...

read more

JORNADES ON PARTICIPA GASTERRA

II Jornada “XarxaSalut”.

II Jornada “XarxaSalut”.

II Jornada "XarxaSalut". Municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana. Josep Bernabeu, director acadèmic de la Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic, va participar en la II Jornada de Xarxa Salut celebrada a l'Alfàs del Pi, en la qual va impartir la...

read more
Gasterra en les Jornades de ADINU Alacant.

Gasterra en les Jornades de ADINU Alacant.

Gasterra en les Jornades de ADINU Alacant. Dijous passat 5 de març, la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat d'Alacant va acollir la Jornada "Gastronomia i Nutrició. Una aliança cap a la sostenibilitat" organitzada per ADINU Alacant, amb l'objectiu de...

read more
Gasterra en el V SIMPOSI DE L’ARRÒS DÀRSENA. 

Gasterra en el V SIMPOSI DE L’ARRÒS DÀRSENA. 

Gasterra en el V SIMPOSI DE L'ARRÒS DÀRSENA. El 10 de febrer del 2020, el Centre de Gastronomia del Mediterrani participarà a través del seu director acadèmic, Josep Bernabeu, en el V simposi de l'arròs dàrsena, arrossos mediterranis, zones productores i varietats del...

read more
Pego Cuina de Marjal.

Pego Cuina de Marjal.

Pego Cuina de Marjal. Pego va reivindicar la cuina de Marjal en la seva setmana gastrocultural, que va tenir lloc del 2 al 7 de setembre. La setmana gastrocultural va arrencar en l'Ullal del Bullent amb l'escenificació per part dels Carreters de Pego de la sega de...

read more
Recerca i expectatives de vida en pacients ontològics.

Recerca i expectatives de vida en pacients ontològics.

Recerca i expectatives de vida en pacients ontològics. El Centre de Gastronomia del Mediterrani (GASTERRA) UA-Dénia col·labora amb l'Associació Amunt contra el Càncer en la divulgació de les línies de recerca bàsica i aplicada per part dels investigadors de...

read more
IV Simposi de l’Arròs Dàrsena.

IV Simposi de l’Arròs Dàrsena.

IV Simposi de l'Arròs Dàrsena. Debat sobre l'estat actual del coneixement sobre el món de l'arròs a la Comunitat Valenciana. La Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic col·labora en el IV Simposi de l'Arròs organitzat per el restaurant Dàrsena i en el qual...

read more
IV Congrés Gastronomia i Salut – Zaragoza

IV Congrés Gastronomia i Salut – Zaragoza

IV Congrés Gastronomia i Salut - Zaragoza. El director del Centre de Gastronomia del Mediterrani GASTERRA, el catedràtic Josep Bernabeu i la directora del Màster d'Arrossos i Alta Cuina Mediterrània, la doctora Ana Zaragoza, participen en el IV Congrés de Gastronomia...

read more
GASTERRA al Festival D*na

GASTERRA al Festival D*na

GASTERRA al Festival D*na Durant els pròxims 29 i 30 de setembre, el Passeig de la Marineta Cassiana de Dénia va tornar a ser l'escenari d'una de les cites culinàries més rellevants del panorama nacional. Xefs de reconegut prestigi participaran enguany en la segona...

read more

ALTRES ACTIVITATS

 

Aviso Legal y Política de Privacidad | Copyright © 2019 | | | Diseño: